Leslak, i wacu, seg acu? Si tazwara di Tira Iqedsen, yella-d wawal ɣef yemdanen ara yidiren di rrezg d lehna.
A d-lhin d lxedma, ad ḥadren ɣef ayen akk i sen-d-yezzin. Ad ilin di liser wway gar-asen. Am argaz am tmeṭṭut, ad ilin ttɛicin s tudkli d leḥmala, d lemqadra. Yernu ad ilin teddun ddaw leɛnaya n “Win” akken i ten-id-ixelqen. Illu yeddren.

D acu kan uqlen ɣlin deg ujeṛṛeb. Ikcem-iten zzux. Ccḍen i webrid. Ur fhimen ara leqsed zeddigen i ɣer sen-d-issawel Ṛebbi. Ibeddel uxemmem-nsen. Armi uqlen ur fṛiẓen ara lettkal di Ṛebbi. Ffɣen-d si talit-nni n lettkal di Ṛebbi. Di lbal-nsen ad issinen am Ṛebbi, ad uqlen ula d netni am akken d “iṛebbiten” ara yissinen kullec. Degmi uɣalen ffɣen-d si tudert aked Ṛebbi. Ddnub yegzem assaɣ.

Ddnub ɣer tazwara !

D wagi i d ddnub ɣef d-ttmeslayent Tira. Anamek-ines d “tucḍa”, d “azgal n yiswi”. Ddnub-agi yettawi ɣer lmut. A d-nini yessufuɣ si tudert n Ṛebbi. D lmut n ṛṛuḥ. D agzam n uẓeṭṭa-nni d « wassaɣ » yellan ger yemdanen d Ṛebbi. Yegzem uẓeṭṭa n tudert ddaw leɛnaya n Ṛebbi. Yegzem daɣen uẓeṭṭa n lettkal d laman. Ger yemdanen d Ṛebbi. Ger yemdanen wway gar-sen daɣen. Ger wergaz aked tmeṭṭut. Amezruy n ddunit meṛṛa yuɣ-it waṭṭan-agi n beṭṭu d ccwal. Iɣeblan meṛṛa n talsa, d zik d assa, yuɣ lḥal s yinna i d-kkan.  

Ayen yessewhamen d akken Ṛebbi ur yeǧǧi ara imdanen akkenni di liḥala-nsen idermen. Netta yellan d azedgan s lekmal s tmusni. Yewwi-d s lexbar s tuccḍa n yemdanen d lmut d nnger i ten-yettraǧun. Tadyant n ddnub tessebɛed-iten seg-s. Yeṭṭef leqsed iwakken a sen-d-iceggaɛ leslak sɣur-s. Amsellek-agi a d-ibin di tsuta n talsa. Deg umezruy n ddunit. A d-yawi ajdid i liḥala n yemdanen. A d-yawi ḥellu iterwiḥin-nsen. Ad iɛawed lweɛd d tukci n tudert d tajḍit. Ɣas akken lweɛd-nni amezwaru ǧǧan-t, ffɣen-t, si tuccḍa-nni i deg ɣlin. A sen-d-yefk lweɛd ajdid. A sen-d-yefk tudert d tajḍiṭ. A ten-id-yerr ɣer tudert ddaw leɛnaya n Yillu.

Lweɛd i tudert d leslak !

D wagi i d leslak. Yeɛna talsa meṛṛa. Lweɛd-agi ajdid i ddunit meṛṛa. I yemdanen Meṛṛa. Di yal tasuta, di yal zzman. Tira meṛṛa heddrent-d ɣef umsellek-agi ara d-yasen ɣer yemdanen. Ad yas s ṣṣifa n wemdan. Ad yebbib ddnub n yemdanen. Ddeɛwessu uklalen yemdanen yeɣlin di ddnub, d netta ara tt-yawin. Ad yemmet d asfel iwakken ur d-ɣelli ara fell-asen. Tabratt tisnat yura Bulus i wat Kurintus tettmeslay-d ɣef tidett-agi. Lmasiḥ ara yawin deɛwessu-nneɣ. “Yuqel lmasiḥ s timmad-is d ddnub d deɛwessu... i yemdanen ”. (2 Kurintus 5:21).

Lmut yattraǧun imdanen, d lexlas n ddnub-nsen, teɣli-d ɣef Lmasiḥ. Yeṭṭef amkan n yal amdan makken yemmut d asfel ɣef umidag. Ass-agi s liman di Lmasiḥ, yal amdan yezmer a d-yuɣal ɣer Ṛebbi. Ad yidir di leɛnaya-ines. (Yuḥenna 3:16).

Iwakken ad isellek Ṛebbi imdanen si ddnub, yeqbel ad yili Mmi-s d win akken ara iɛebbin ṭṭlaba d umerret. Akka i ɣ-yella Lmasiḥ d asfel i leɛfu n ddnubat. Yella-d ssmaḥ zdat Ṛebbi i wudem n Lmasiḥ iqeblen ad yenneɛtab ɣef yemdanen imednuben, deg ubdil-nsen. Llum yellan yef yemdanen s umata yuqel ɣef Lmasiḥ. Akka i d leqsed n Ṛebbi mi d-yefka Mmi-s d amsellek i yemdanen.

Ssmaḥ d usuref!

Ɣer umidag yers-d ssmaḥ d usuref. D acu kan ssmaḥ-agi yewwi-d leɛtab i win akken ara yawin fell-as tiyyita. Lexlaṣ n ssmaḥ-agi d asfel-nni n umidag. D ssmaḥ s tidett skud yella win ixelṣen ɣef ddnub yettwaxedmen. Ad nini daɣen, ters-d lehna gar yemdanen imednuben d Ṛebbi zeddigen. Lehna-agi ɣur-s azal meqqeṛ. Iwakken ad tili lehna, ilaq win ara yawin, ara yrefden ṭṭrad d imenɣi. Takriṭ n umidag, aqqraḥ-ines, lmerta-ines, yis-n i yxelles Lmasiḥ azal n lehna ara d yersen ɣef yemdanen. Ssmaḥ yewwi-d lehna. S ssmaḥ i yqubel Ṛebbi cceṛ n yemdanen d ddnub.

Win akken iqeblen ad yawi ddnub n yemdanen, netta yakan d azedgan werǧin yedneb. Degmi i yettwaqbal zdat n Ṛebbi. Tukci-ines, s idammen-is, d ayen zeddigen yeṣfan. Yezmer ad yemḥu ad yessizdeg izgalen n yemdanen. D netta i d izimer-nni n leslak. D asfel-nni zeddigen ara yekksen ddnub n yemdanen. Akken t-i-d yenna Yuḥenna. (Linǧil n Yuḥenna). Yuɣ lḥal iban-d izimer-agi, di zzman n Yebṛahim. Yella yakan di leqsed n Ṛebbi zi zik. D asfel-nni ara d-yasen...

Leḥmala aked teɣdemt!

Di temsalt-agi n leslak, a d-bin lekyasa meqqren n Yillu. Tamusni-ines lqayen. Banen-d sin wazalen di lebɣi n Ṛebbi i leslak n yemdanen. Taɣdemt aked leḥmala. Dduklen xas madagella yemxallaf wudem-nsen. Ttbinin-d mgraden. Axaṭeṛ yiwen wudem d lexlaṣ (taɣdemt), ma d wayeḍ d leɛfu, d aḥunnu d ssmaḥ (leḥmala). Lekyasa n Yillu tesdukel-iten deg usfel n Lmasiḥ. Ɣer umidag tettwaxelleṣ ṭṭlaba n ddnub. Yettumerret « win » ɣef d-yeɣli ddnub. Akka i d taɣdemt. Yella-d umerret n ddnub. Si tama nniḍen, yeɣli-d ssmaḥ, leɛfu d usuref. Akka daɣen i d-ban leḥmala. Iban-d ssmaḥ. Teɣli ddeɛwessu i yurǧan yemdanen. Degmi ara nɣar di Linǧil n Yuḥenna : «Sidi Ṛebbi iḥemmel aṭas imadanen... yefka-d Mmi-s...artg».

A naf yura di tebratt i wat Ṛuman: «Asmi akken i ɣ-iɣleb ddnub ur nezmir ara, Lmasiḥ immut ɣef ddemma n imednuben, di lweqt ilaqen. Iwɛeṛ i wemdan ad iqbel ad immet ɣef ddemma n uḥeqqi. Ahat ad yili win ara iqeblen ad immet ɣef ddemma n wemdan yelhan. Ma d Lmasiḥ, netta yemmut fell-aɣ mi akken nella d imednuben. S wakka i ɣ-d-ibeggen Yillu leḥmala-ines. Imi nuɣal tura d iḥeqqiyen ɣer Sidi Ṛebbi s idammen n Lmasiḥ yuzzlen fell-aɣ, yis daɣen ara nettusellek seg urrif n Sidi Ṛebbi. Asmi akken nella d iɛdawen-is, ifka-d Mmi-s iwakken s lmut-is a ɣ-issemṣaleḥ yid-s. Tura imi nemṣalaḥ d Yillu, a nettusellek daɣen s tudert n Mmi-s.» (At Ṛuman 5:6-10).