spring flowersTafsut ɣer temnaḍin n tmazɣa, teǧǧuǧug mačči kan deg ugama, mačči kan deg idurar d tɣaltin, lameɛna teǧǧuǧug ula deg ulawen. Imi ttmektayen-d akk imaziɣen ayen d-yeqqimen deg umezruy-nsen d anza, d asmekti meqqren. Tikta n tefsut teqqim-d d asirem meqqren. D asirem yugaren kra yellan d asirem.

Tikli n wegdud ɣer yiswi n tlelli. D iseggasen  tura, yal tikelt nettmektay-d amennuɣ-agi  yellan d aẓeṭṭa n umezruy. Si lǧil ɣer wayeḍ iteddu wawal yettfutki.

D amusu i d yelḥan aṭas aya. D ayen yeɛnan tinettit d tudert.

Ayen aɛzizen ttnadin fell-as akk yegduden n tmazɣa d zik d tura, d azal n tlelli. Ayagi ad aɣ-yawi iwakken ad nemmeslay ɣef webrid n tlelli. Tilelli n wemdan s tidett.  D tilelli n tudert; tin icudden ɣer laṣel n tudert. D tikli n talsa si tazwara. Yella s tidett wazal n tlelli di terwiḥt n yal amdan. Di tnettit-ines, di lekyasa-ines.

Tafsut i wulawen !

Lsas amezwaru n tlelli a t-naf deg ul n yal amdan. Imi seg ul-is i d-ttefɣen ixemmimen-is, i d-igemmu ula d lebɣi-ines. Ama d ayen yelhan ama d ayen n diri. Ama d ayen yellan d tilawt ama d ayen yellan d axeggel. Ama d ayen i sehlen ama d ayen iweɛren. Ama d ayen ẓiden ama d ayen ṛzagen. S wudem n Tira iqedsen, a nefhem belli azal n tlelli icudd aṭas ɣer lebɣi n yal amdan.

Tilelli n tidett d tin yurǧan yal amdan di yal talsa. D tin i d-yettasen seg ul n tidett. D Ṛebbi yedren ara yefken tilelli i yal amdan i d-yexleq. A s-iserreḥ ad yuqel s tidett d ilelli. Ad yekkes fell-as tawaɣit n ddnub d cceṛ. Ayagi yesnekmal-it ɣef umidag. S Lmasiḥ i d-yusan ɣer yemdanen, s leḥmala d tidett. Yefka iman-is d asfel ɣef ddunit meṛṛa. S idammen-is yessazdeg ulawen d ixemmimen n yemdanen. D wagi i d azal n tlelli. D Lmasiḥ i d aɣbalu n tlelli. Ɣur-s ara naf a d-nsew, a ɣ-yekkes fad. A naf talwit i tudert-nneɣ d teṛwiḥt-nneɣ.

Acewwiq n tlelli...

Acewwiq n tlelli s tidett ara d-nader ass-agi, d win d teǧǧa Meryem yemma-s n Lmasiḥ. Makken i s d-ittuxebbeṛ leslak. Asirem-nni ara d yasen s llufan-nni ara d tesɛu. S imeslayen-agi yines ara d-nesnejmeɛ tikta n leslak d tlelli i yal amdan.  Tenna: “ Taṛwiḥt-iw teḥmed Ṛebbi, ul-iw yeččuṛ d lferḥ s Illu-yiw, amsellek-iw, awaṭeṛ iwala-yi-d nekk teqeddact ur nesɛi azal. Sya d asawen si lǧil ɣer lǧil, a yi-qqaṛen d « tasaeɛdit ». imi anezmar ɣef kullec yexdem yissi ayen issewhamen. Isem-is d imqeddes. Ṛṛeḥma-s tettdum si lǧil ɣer lǧil ɣef wid akk i t-iḍuɛen. Isken-d tazmert n yiɣil-is, isseɛreq iberdan i wid ittzuxxun, issers-d imeqranen seg ikersiyen-nsen n tgeldit irfed wid ittwaḥeqren, isseṛwa-yasen lerẓaq i wid illuẓen, ma d imeṛkantiyen irra-ten ifassen d ilmawen. Isellek tarwa n wat isṛail illan d iqeddacen-is, ur ittu ara ṛṛeḥma-ines, i yewɛed i Yebṛahim d warraw-is i dayem akken i t-inna i lejdud-nneɣ. ” A naf acewwiq-agi di Linǧil n Luqa. Tafsut i medden irkelli. D leslak i d-yefka Yillu. D asirem yedren.